Brevene forble ubesvarte, og styret valgte i begge tilfellene å se bort fra forholdene som var påpekt.

Året 2009, en hel uke rett før åpningene til 5 av 7 utstillinger tok daglig leder Tone Germaine Martinsen seg fri. Ferie/ borte/ ut på reise? Hvorfor ble det vanskelig å få rede på;
18.000,- kr i ubrukte prosjektmidler for året 2008 (øremerket til innkjøp av visningsutstyr, kunstprosjekter, publikasjoner, osv.) gikk i oktober samme år til innkjøp av en rød sofa, på tilbud. Begrunnelsen til innkjøp: «sofaen kommer til å ta seg godt ut i det nye kulturhuset» (som på den tiden sto ennå i planleggingsfase).
November 2009 tvinger/truer fylkespolitiker og styreleder Frøydis Austigard (V) et øvrig medlem til styret i KMR til å gi fra seg et brev hvor utstillingsleder underrettet vedkommende om planleggingen av en paneldebatt om kunstnersenterets fremtid. Debatt ble det ikke noe av, og året etter (des. 2010) ble midlene returnert til avsender (Norsk Kulturråd);
Eller den nye html hjemmesiden med fancy logo (nå kassert) som kunstnersenteret betalte omlag 80.000,- kr for, gitt i oppdrag uten anbudsrunde til en musikervenn som også drev med grafisk design (2010). Disse og en rekke andre lignende hendelser gikk styret god for, med en folkevalgt styreleder i spissen.


________________________________

28.02.2011
Vedrørende KMRs trusler om avskjed som reaksjon på publisering av arbeidsforholdsrelaterte dokumenter på nettstedet superzero.org

I brev datert 24. februar 2011 signert av Frøydis Austigard (fylkesrepresentant i styret) og Tone Germaine Martinsen går styreleder og daglig leder så langt som å true undertegnede med avskjed med henvisning til §15-14 i Arbeidsmiljøloven, for å ha publisert to “notater” på nettstedet superzero.org angående arbeidssituasjonen på Kunstnersenteret i Møre og Romsdal. Stillingen min  hadde jeg sagt opp den 24.  januar. Det samme brevet mottar jeg tre ganger etter hverandre, først som e-post, deretter i brevform med frankert konvolutt. I brevet påstås disse to dokumentene å være interne dokumenter, som inneholder uberettiget og udokumentert kritikk, og at publiseringen er et vesentlig brudd på lojalitetsplikt som gir grunnlag til avskjed. Deretter kreves “notatene” fjernet innen mandag 28. februar 2011. Daglig leder og styreleder krever i tillegg en skriftlig bekreftelse der jeg forplikter meg til å la være å gjøre slik informasjon tilgjengelig for allmennheten i all fremtid.

De aktuelle “notatene” er i virkelighet to brev adressert styret, skrevet av undertegnede i forbindelse med to nokså ureglementerte “medarbeidersamtaler”, hvor det bl.a. ikke forelå agenda og heller ikke ble ført referat for. Brevene er en saklig beskrivelse av faktiske og dokumenterte forhold ved Kunstnersenteret i Møre og Romsdal.
I brevene gjorde jeg styret ved KMR oppmerksom på vesentlige mangler med hensyn til Arbeidsmiljøloven, og avvik fra KMRs egne vedtekter. Det som sto på spill for meg var min integritet og verdighet som arbeidstaker og ansatt ved kunstformidlingsinstitusjonen. Til syvende og sist var dette et forsøk på å verne om min arbeidsplass.
Brevene forble ubesvarte, og styret valgte i begge tilfellene å se bort fra forholdene som var påpekt.

At Frøydis Austigard og Tone Germaine Martinsen går nå til det skritt å true meg med avskjed, kan jeg ikke tolke som annet enn enda et forsøk på å dekke over en personalkonflikt som har pågått for min del, siden høsten 2008 – en konflikt som i lengden har påført min familie og meg, store økonomiske og følelsesmessige tap. Det har ikke minst forringet mitt yrkesliv og mulighet til å ta arbeid jeg er kvalifisert for.

superzero.org er en domene jeg er eier av. Nettstedet er en virtuell katalog for min aktivitet og inneholder hovedsakelig tekster og bilder av kunsthistorisk art som dokumenterer kunst- og kuratoriske prosjekter med relatert informasjon.

De to tekstene hvis publisering nå det reises tvist om ble forfattet utenom arbeidstid, og er etter min mening en berettiget del av øvrig dokumentasjon av min aktivitet. Som opphavsmann til tekstene har jeg ifølge Åndsverkloven §1 og §2 «enerett til å råde over […] ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten», osv.

Angående det påståtte brudd på lojalitetsplikten kan jeg ikke huske å ha forpliktet meg skriftlig eller muntlig til å holde tilbake disse dokumentene. Jeg er ikke kjent med at det foreligger noen form for taushetsplikt på KMR. I så fall hadde det vært interessant å få vite på hvilken måte styreleder Frøydis Austigard og daglig leder Tone Germaine Martinsen i februar 2010 fikk tak i sensitiv informasjon angående mitt sykefravær, og hvem ga dem rett til å kringkaste informasjon som ifølge loven angår bare meg som pasient og mine pårørende.

Dokumentasjon om arbeidsforholdet er sendt til Arbeidstilsynet;
Finanstilsynet har mottatt en klage angående Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) som ikke ble opprettet.

Les dette også > Varslingsplakaten.pdf