Jeg hadde et spørsmål om videreføring av min stilling, da min kontrakt går ut 31.12.08. Konkret informasjon om utfallet av styrevedtaket hva gjelder mitt engasjement, ble det vanskelig å få rede på.


08.12.08

Styret ved Kunstnersenteret i Møre og Romsdal
Sandveien 4, 6404 Molde

Vedrørende mitt engasjement ved KMR
I sitt møte den 7. november 2008 diskuterte styret ved KMR mitt fremtidige engasjement ved Kunstnersenteret.
Den 26. november kom jeg på jobb og ble møtt med at jeg skulle ha medarbeidersamtale en time senere. Jeg opplevde at møtet hadde en uklar agenda, og var helt ulikt andre medarbeidersamtaler jeg har hatt.
Jeg hadde et spørsmål, om videreføring av min stilling, da min kontrakt går ut 31.12.08. Konkret informasjon om utfallet av styrevedtaket hva gjelder mitt engasjement, ble det vanskelig å få rede på. Det fremgikk imidlertid etterhvert at styreleder og daglig leder anser at undertegnende skaper problemer på Kunstnersenteret.
Møtets form og innhold var ensidig, og jeg opplevde at mine synspunkter og spørsmål ikke ble tatt på alvor.
Jeg og de andre ansatte ved senteret, har blitt innkalt til en ny samtale som skal finne sted onsdag 17. desember. Dette er blitt kalt en oppfølgingssamtale men jeg har ennå ikke fått referat fra forrige samtale og heller ikke fått en plan for neste samtale.
Per dags dato 08.12.08, har jeg ennå ikke fått en oppklarende tilbakemelding angående mitt ansettelsesforhold etter nyttår.

Et brev datert 05.12.08, signert av styreleder og daglig leder, om videreføring av mitt engasjement ved KMR, er ikke videre oppklarende. Jeg vil gjerne sitere punkt 2 fra ovennevnte brev, som er uklart, og diffust formulert i beskrivelsen av min stillings omfang og ansvarsområde:
«2.   I lønnsbudsjettet for 2009 beholder man det foreslåtte beløpet – tilsvarer lønn til 75% stilling – som brukes fleksibelt til oppgaver innen formidling brukt internt eller ved hjelp av ekstern kompetanse. Styret ber om en skriftlig tilbakemelding på om du tar imot dette tilbudet før arbeidsavtale skrives.»Denne og liknende uklarheter har preget min arbeidssituasjon siden min ansettelse. Min arbeidssituasjon kan beskrives som uforutsigbar. Jeg mener at dette skyldes en lederstil hvor informasjonen som blir gitt er manglende, tilbakeholdt og uklar i forhold til mitt virkeområde, i tillegg erfarer jeg at den kan være motstridende fra gang til gang; Avgjørelser og svar blir utsatt uten forklarlig grunn; utsagn og antydninger blir slengt fram uten begrunnelse; Jeg blir fratatt oppgaver uten å bli informert.

På toppen av dette kommer et arbeidsmiljø som er veldig lite tiltrekkende: forholdet mellom de ansatte kan ikke sies å være åpent og avslappet, eller rettet mot å skape et engasjert arbeidsmiljø. Jeg opplever at min kompetanse blir stadig dratt i tvil og feid av veien med usaklige kommentarer. Dette medfører at jeg ikke er i stand til å gjennomføre mine oppgaver som ønsket.
I måneder har jeg forsøkt å ta opp med Tone Germaine Martinsen og Marianne Skjong (styreleder) en arbeidssituasjon som tar fra meg arbeidslyst og evnen til å gjøre min jobb, uten å ha fått gehør.
Jeg har derfor ikke tillit til den videre prosessen og ønsker meg en ekstern person tilstede på møtet den 17. desember.

(Det ble aldri ført referat av møtene som fant sted ved KMR i Molde den 26.11. og 17.12.08)

Les også dette